Отпадъците – какво въздействие имат върху околната среда и как могат да бъдат управлявани?

Отпадъците са остатъци от материали, получени чрез технологичен или битов процес, които вече не са полезни за производството на продукти. Управлението на отпадъците се отнася до процеса на събиране, транспортиране, третиране и съхранение на отпадъци.

Повече за самите отпадъци, както и какво въздействие имат, върху околната среда и как могат да бъдат управлявани, как става самото почистване на битови отпадъци, научете в този материал:

Колко вида отпадъци има?

Почти всеки човек, домакинство, институция генерира отпадъци. Отпадъците са сред най-разнообразните. Те биват: от битови и биоразградими до индустриални и опасни, морски отпадъци, медицински, отломки, строителни материали, течни отпадъци, добре познатата пластмаса, метал и хартия, които в момента са и най-рециклирани, след процеси почистване на битови отпадъци.

На европейско ниво е направен опит за класификация на отпадъците според няколко критерия:

В зависимост от произхода;

В зависимост от консистенцията им;

В зависимост от степента им на биоразградимост.

Когато говорим за управление на отпадъците, те се разделят на три категории в зависимост от произхода:

Битови отпадъци

Битовите отпадъци са представени от всички битови и подобни отпадъци, генерирани в градска и селска среда от домакинства, институции, търговски единици и от икономически оператори, улични отпадъци, събрани от обществени пространства, улици, паркове, зелени площи. Към тях ако се добавят и отпадъци от строежи и разрушения в резултат на интериорен дизайн на домове, събрани от санитарни оператори списъкът се разраства. Управлението на битовите отпадъци включва: събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането им. Към това се включва и надзора на тези операции и последващата поддръжка на депата.

И така, според официалната класификация на EEA отпадъците могат да бъдат разделени на следните категории. Те са:

Битови отпадъци – представляват около 7-10% от общите отпадъци, генерирани в ЕС. Поради факта, че са съставени от смесени боклуци и се намират в близост до градове/села, те са и сред най-трудните за управление.

Опасни отпадъци – това са материали и вещества, които по своя състав са с висока степен на замърсяване и могат да окажат отрицателно въздействие, върху фауната, флората и хората.

Утайки от отпадъчни води – този вид отпадък се генерира от третиране на отработени разтвори и пречистване на отпадъчни води и също се класифицира като опасен отпадък.

Отпадъци от опаковки – това включва всички опаковки (за еднократна употреба, пластмасови, стъклени, алуминиеви и др.), генерирани, както от домакинствата, така и от промишлеността.

Отпадъци от производството на електроенергия

Тук се отнасят, следните:

Електронни отпадъци – всички уреди, които използват електричество (включени, за да бъдат използвани) рано или късно стават WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Те от своя страна могат да бъдат разделени на няколко категории, в зависимост от произхода им, степента на разлагане, дали са опасни и формата, в която се намират. Повече за тяхното почистване и извозване, погледнете на този линк: https://www.xn--80adasbd8b.com.

В зависимост от степента на разлагане отпадъците се делят на биоразградими и небиоразградими. Биоразградимите материали могат да бъдат разградени по биологичен път (компостиране, микроорганизми, гъбички и др.). Небиоразградимите не се разграждат в природата и без човешка намеса. Следователно небиоразградимите отпадъци имат по-голямо неблагоприятно въздействие, върху природата.

Освен това Европейският съюз предлага стандартизация на управлението на отпадъците според тяхната класификация.

Източник: извозва.соm

Scroll to Top